020-4700 800

ALGEMENE VOORWAARDEN

Vennootschap Onder Firma Capaan & Falkeisen Scheepsmakelaardij, Overdiemerweg 18, 1111 PN Diemen,
telefoon: 020-4700800 / Fax 020 - 4700801 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 5286.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN:
Onder de volgende begrippen wordt verstaan:
a - Object: Een nautisch roerende zaak met alle toebehoren, hulpzaken en alle overige aspecten die daarmee verband houden, danwel een specifiek onderdeel daarvan, het e.e.a. voorzover zijnde het onderwerp van een opdracht.
b - Opdracht: Een mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen opgave tot het doen uitvoeren van een taxatie, inspectie, expertise, standaardexpertise, deelexpertise, contra-expertise, bemiddeling, scheepsmanagement, arbitrage, danwel het doen uitbrengen van een advies.
c - Vervolgopdracht: Een nieuwe opdracht gegeven naar aanleiding van, of verband houdend met een eerder gegeven opdracht.
d - Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, danwel de rechtspersoon mits daartoe bevoegd vertegenwoordigd, met wie het doen uitvoeren van de opdracht is overeengekomen.
e - Opdrachtnemer: De Vennootschap Onder Firma Capaan & Falkeisen Scheepsmakelaardij, gevestigd en kantoorhoudende te 1111 PN Diemen aan de Overdiemerweg 18, telefoon 020 - 4 700 800 / Fax 020 - 4 700 801, inschrijving Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 33245935
f - Expert: Opdrachten worden namens opdrachtnemer uitgevoerd door een expert, afhankelijk van de kwalificatie van de gegeven opdracht door een; nautisch beëdigd taxateur, een makelaar of een nautisch adviseur.
g - Derde: Elke natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon, niet zijnde opdrachtgever of opdrachtnemer in de zin van deze voorwaarden.
h - Taxatie: Een onpartijdige en onafhankelijke waardebepaling naar aanleiding van een globale inspectie van het object, waarbij de nadruk ligt op een gemotiveerde globale vaststelling van de geldswaarde van het object.
i - Expertise: Een onpartijdige en onafhankelijke kwaliteitsvaststelling naar aanleiding van een diepgaander inspectie van het object, waarbij de nadruk ligt op een gemotiveerde beoordeling van de kwaliteitswaarde van het object.
j - Standaard expertise: Een inspectie van het object en alle bijkomende aspecten specifiek gericht op een aan- en verkoop van het object.
k - Deel-expertise: een expertise naar aanleiding van een deel-inspectie van een specifiek aspect of onderdeel van een object.
l - Contra-expertise: Ten behoeve van een betwisting van een reeds uitgevoerde expertise, het op grond van een identieke opdracht doen uitvoeren van een volledige nieuwe expertise door een andere onpartijdige en onafhankelijke expert, met het doel de omvang van het geschil te bepalen.
m- Inspectie: Het onderzoek -taxatie of expertise- van feiten en omstandigheden betreffende het object.
n - Derdenonderzoek: Het uitbesteden van een deel van de expertise aan een daartoe deskundige derde.
o - Vervolgonderzoek: Een op de rapportage volgend nader onderzoek van die aspecten van het object, waarover het rapport zich niet heeft kunnen uitlaten, omdat een zodanig onderzoek buiten de aanvankelijke opdracht ligt.
p - Onderzoek op non destructieve wijze: Een onderzoek waarbij het veroorzaken van enige schade van betekenis wordt vermeden.
q - Scheepsmanagement: Afhankelijk van de opdracht, begeleiden van het object bij, en het adviseren en bemiddelen in geval van; transport, reparatie, nieuwbouw, onderhoud, wijziging, aanpassing, uitrusting, garantie, financiering, verzekering, teboekstelling of bij wijziging van de eigendom, vestiging van zakelijke lasten en gekwalificeerde rechten, alsmede advisering en bemiddeling in voorkomende conflicten, het traceren van gewenste of vermiste objecten, alsmede alle andere voorkomende diensten voorzover deze niet direct gericht zijn op een waardering van het object.
r - Bemiddeling: Inspanningen van de opdrachtnemer, al dan niet met volmacht, ten behoeve van opdrachtgever gericht op het tot stand komen van een te bemiddelen overeenkomsten, tegen genot van een courtage.
s - Te bemiddelen overeenkomst: De overeenkomst welke het beoogde resultaat zal zijn van de opdracht tot bemiddeling, onder meer zijnde: koop-, huur-, bouw-, verbouw- of reparatie-overeenkomst. Onder een te bemiddelen overeenkomst wordt mede verstaan; die overeenkomst die in essentie een zelfde soort overeenkomst is dan de te bemiddelen overeenkomst, danwel een overeenkomst die direct of indirect tot een zelfde soort resultaat leidt als die van de te bemiddelen overeenkomst.
t - Advies: Een deskundig oordeel dat overeenkomstig de opdracht gegeven kan worden, omtrent alle aspecten op nautisch gebied in de ruimste zin des woords en alle daarmee samenhangende; feitelijke, juridische, zakelijke, financiële, fiscale, economische, ecologische en historische aspecten, voorzover deze door de deskundige met deskundigheid kunnen worden beoordeeld.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT:
1. Een opdracht komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke acceptatie van de opdracht door de opdrachtnemer. Op elke opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of een derde, tenzij en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De opdracht dient te zijn gegeven tot het doen van een taxatie, een inspectie, een expertise, een standaardexpertise, een deelexpertise, een contra-expertise, een advies, een bemiddeling of een scheepsmanagement. Bij geschillen betreffende de aard van de opdracht, is de kwalificatie van de opdrachtnemer doorslaggevend, behoudens tegenbewijs.
3. Een opdracht tot bemiddeling wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en eindigt met het bereiken van het beoogde resultaat, ongeacht of dit resultaat door de overeengekomen bemiddeling tot stand is gekomen. Overige opdrachten eindigen met het uitbrengen van een rapport, behoudens het in het volgende lid bepaalde.
4. Een opdracht eindigt eveneens door annulering, tussentijdse beëindiging, door het tenietgaan van het object, door de dood van een der partijen, dan wel in geval het faillissement of surseance van betaling van een der partijen wordt uitgesproken.
5. Een vervolgopdracht wordt beschouwd als een nieuwe onafhankelijk van een eerder uitgevoerde opdrachten gegeven opdracht, in de zin van dit artikel.

ARTIKEL 3: INHOUD VAN DE OPDRACHT:
1. Een opdracht tot bemiddeling als zodanig houdt geen volmacht aan de opdrachtnemer in tot het sluiten van de overeenkomst namens de opdrachtgever. Zowel bij de aanvang van de opdracht, als op een later tijdstip, kunnen aan de bemiddeling volmachten worden verbonden. Volmachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden verstrekt en zijn eerst pas dan van kracht indien deze daartoe zijn mede-ondertekend door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd om na de totstandkoming van de opdracht verstrekte volmachten te weigeren, dan wel zijn acceptatie aan nadere voorwaarden te verbinden.
2. Een opdracht tot bemiddeling wordt aan opdrachtgever bevestigd, onder vermelding van de overeengekomen condities, waarbij in ieder geval dient te zijn vermeld; omvang van het object, prijs of prijslimieten en de te berekenen courtage. Overige opdrachten worden bevestigd indien dit gelet op alle omstandigheden redelijkerwijs mogelijk is.
3. Partijen hebben het recht, de inhoud van de bemiddelingsovereenkomst en de daarin opgenomen namens hen ingebrachte condities, tussentijds te wijzigingen. Wijzigingen kunnen slechts schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld en worden van kracht vanaf het moment dat de wederpartij deze wijzigingen eveneens schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel indien een zodanige acceptatie uitblijft, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen na dagtekening van de mededeling tot wijziging.
4. Indien de opdrachtgever een tussentijdse wijziging voorstelt, zoals in het voorgaande lid bedoeld, zodanige dat bij acceptatie daarvan de opdrachtnemer in redelijkheid verwacht dat niet, althans niet binnen een redelijke termijn, de overeengekomen opdracht zal zijn te voltooien, dan zal opdrachtnemer zijn opdracht mogen beëindigen. De zodanig beëindigde opdracht zal geacht worden van de zijde van de opdrachtgever te zijn beëindigd.

ARTIKEL 4: ANNULERING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING:
1.Zolang er nog geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht, kan de opdracht door de opdrachtgever worden geannuleerd. De uitvoering van de opdracht vangt aan, of zal aanvangen op het tijdstip waarop de eerste handeling verbandhoudend met de opdracht is, of zal worden uitgevoerd, het enkel maken van een afspraak tot het verrichten van deze eerste handeling daaronder niet begrepen.
2. De kosten voor opdrachtgever verbonden aan annulering zijn:
a- nihil, indien annulering geschiedt op een termijn van meer dan 48 uren vóór aanvang van de uitvoering van de overeengekomen opdracht;
b- 40% van de voor de opdracht te factureren som, indien annulering geschiedt op een termijn van minder dan 48 uur, doch meer dan 24 uur vóór aanvang van de uitvoering van de overeengekomen opdracht;
c- 80% van de voor de opdracht te factureren som, indien annulering geschiedt op een termijn korter dan 24 uren vóór aanvang van de uitvoerig van de overeengekomen opdracht.
3. Na aanvang van de uitvoering kan de opdracht door beiden partijen tussentijds worden beëindigd.
4. Indien een opdracht, met uitzondering van een opdracht tot bemiddeling, van de zijde van opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd, dan is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer de kosten te vergoeden als ware de opdracht voltooid beëindigd.
5. Indien een bemiddelingsopdracht van de zijde van opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd, dan is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen voor alle inspanningen die opdrachtnemer zich tot dan toe ten behoeve van de bemiddeling heeft getroost, berekend volgens het door opdrachtnemer voor overige opdrachten gehanteerde basis-uurtarief, alsmede reiskosten, verschotten, kosten met betrekking tot de verzorging van documenten en alle overige onkosten, zoals die door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de bemiddelingsopdracht reeds zijn gemaakt.
6. Indien de opdracht van de zijde van opdrachtnemer wordt beëindigd, dan is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer reiskosten, verschotten, kosten met betrekking tot de verzorging van documenten en alle overige onkosten te betalen, zoals die door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de bemiddelingsopdracht reeds zijn gemaakt.
7. Indien de opdrachtgever aanwijzingen geeft of de inhoud van de overeenkomst wijzigt, zodanig dat naar het oordeel van de opdrachtnemer een behoorlijke uitvoering van de opdracht niet meer mogelijk is, dan wordt de opdracht geacht van de zijde van opdrachtgever te zijn beëindigd.
8. Indien de opdracht van de zijde van de opdrachtnemer tussentijds wordt beëindigd, wegens schending door opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de tussen partijen geldende overeenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, dan is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer al hetgeen te vergoeden als ware de opdracht voltooid beëindigd, onverlet enig recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 5: EXCLUSIVITEIT:
1.Gedurende de looptijd van de opdracht is het opdrachtgever niet toegestaan om een zelfde, dan wel een in redelijkheid daarmee vergelijkbare opdracht, bij een derde nogmaals te plaatsen, behoudens schriftelijk gegeven toestemming van opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van een opdracht bij opdrachtnemer melding te maken van eventueel eerdere plaatsing van een zelfde, dan wel een in redelijkheid daarmee vergelijkbare opdracht, bij een derde, ongeacht of deze eerdere opdracht zal zijn voltooid.
3. Bij schending van het bepaalde in dit artikel, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht onmiddellijk te beëindigen.

ARTIKEL 6: DE INSPECTIE:
1.De inspectie vindt op afspraak plaats, uitsluitend in aanwezigheid van de opdrachtgever, of de eigenaar van het object, dan wel een bijzonder gevolmachtigde. De opdrachtgever heeft bij de inspectie van het object in ieder geval de navolgende bescheiden ter inzage beschikbaar; de eigendomsbewijzen, de bewijzen van zakelijke lasten en overige beperkingen, scheepspapieren, vergunningen afgegeven op of voor het object, alsmede alle overige bescheiden waar de expert om heeft gevraagd.
2. De opdrachtgever, alsmede de overige personen aanwezig bij de inspectie, verlenen royaal medewerking aan de uitvoering van de inspectie. In ieder geval vermeldt de opdrachtgever, al dan niet gevraagd, bij de aanvang van de inspectie naar eer en geweten alle ten aanzien van het object hem bekende gebreken, eventuele vermoedens van verborgen gebreken, alsmede alle overige omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.
3. Ter uitvoering van de overeengekomen opdracht, voert de expert de inspectie uit op de wijze zoals hij het meest gerede acht.
4. De inspectie vindt plaats op non-destructieve wijze, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij alsdan opdrachtgever daarenboven gehouden zal zijn om middels een specifiek daartoe opgestelde en door hem ondertekende verklaring, opdrachtnemer te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens derden, voor schade voortvloeiende uit de alsdan uit te voeren inspectie.

ARTIKEL 7: VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID BIJ DE INSPECTIE:
1.Ten behoeve van de overeengekomen inspectie draagt opdrachtgever vóór aanvang van de inspectie, zorg voor ruim voldoende toegankelijkheid tot het object en tot alle in en aan het object te inspecteren ruimten, met inbegrip van alle voor voldoende toegankelijkheid benodigde hulpmiddelen.
2. Opdrachtgever dient alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan personen aanwezig bij de inspectie, dan wel aan goederen in eigendom toebehorende aan de opdrachtgever, de opdrachtnemer of aan derden.
3. De opdrachtgever is verplicht vóór aanvang van de inspectie, omstandigheden te vermelden welke van enig belang zouden kunnen zijn voor het behoud van de veiligheid van personen en goederen aanwezig tijdens de inspectie. De expert leidt de inspectie en heeft het recht om op rekening en risico van opdrachtgever onverwijld al die maatregelen te (doen) nemen welke hij in het belang van de veiligheid van personen en goederen noodzakelijk acht. Zodanige maatregelen zullen niet worden genomen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, tenzij een dreigend gevaar onmiddellijk handelen vordert.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de inspectie onmiddellijk te beëindigen indien hij een voortzetting hiervan in redelijkheid niet verantwoord acht. Opdrachtnemer zal alsdan gerechtigd zijn naar eigen inzicht, dan wel voorwaarden te verbinden aan een hervatting van de inspectie, dan wel een rapportage op te stellen.
5. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer, aanvaardt de opdrachtnemer uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen ontstaan tijdens de inspectie, dan wel direct, dan wel indirect voortvloeiende uit de inspectie.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid van derden, voor schade direct of indirect voortvloeiende uit de inspectie, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

ARTIKEL 8: BELEMMERING EXPERTISE:
1. Indien opdrachtgever in strijd handelt met enige op hem rustende verplichting krachtens deze voorwaarden, dan wel ingeval de expertise anderszins op een opdrachtnemer niet toe te rekenen wijze wordt belemmerd, dan zal daarvan melding worden gemaakt in de rapportage. Alsdan zal de rapportage eveneens vermelden welke gevolgen deze omstandigheden zullen hebben op de beoordeling.
2. Na de opstelling van een rapportage, zal een opdracht tot het herstellen of het doen aanvullen van zodoende ontstane gebreken in de rapportage, al dan niet middels een vervolginspectie, worden beschouwd als een vervolgopdracht.

ARTIKEL 9: OPSTELLING RAPPORTAGE:
1.Een rapport vermeldt in ieder geval; de aard van de opdracht, de namen van de opdrachtgever, van degene die namens de opdrachtgever bij de expertise aanwezig is geweest, van de expert die de expertise heeft uitgevoerd, alsmede de aard en eigendom van het object, de datum van expertise, de noodzaak tot een vervolgonderzoek, indien nodig de grenzen van de aangewende deskundigheid onder verwijzing naar de noodzaak tot, en de mogelijkheden voor het verwerven van eventueel ontbrekende deskundigheid middels een derdenonderzoek, het doel van de rapportage en een gemotiveerde conclusie.
2. De conclusie zoals neergelegd in de rapportage is een deskundig gegeven subjectief oordeel, waartegen niet kan worden gereclameerd. Opdrachtnemer aanvaard uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het door opdrachtnemer gegeven oordeel, ongeacht de uitkomst van een contra-expertise, noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden.
3. De rapportage wordt opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10: EIGENDOM EN STATUS VAN DE RAPPORTAGE:
1.De rapportage is eigendom van opdrachtnemer en blijft in bezit van opdrachtnemer. De opdrachtgever wordt één gewaarmerkt en door of namens de opdrachtnemer ondertekend afschrift van het origineel van de rapportage ter hand gesteld.
2. Het is nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen, op welke wijze dan ook, in een afschrift van een rapportage. In geval van tegenstrijdigheid tussen het origineel en het afschrift van de rapportage, prevaleert te aller tijde de inhoud van het origineel van de rapportage.
3. Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd zich jegens derden uit te laten over de authenticiteit van een afschrift van een door hem opgestelde rapportage.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan om een rapportage elektronisch, per fotokopie, film, druk of anderszins; te (doen) vermenigvuldigen, openbaar te maken, te exploiteren of anderszins te gelden te maken, op straffe van verbeurte van een direct en zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete ten bedrage van de voor de opstelling van de rapportage gefactureerde som per vermenigvuldigd exemplaar, onverlet enig recht op schadevergoeding. De enkele schending van deze bepaling wordt geacht voor rekening en risico van opdrachtgever te komen, behoudens aantoonbare overmacht.
5. Opdrachtgever heeft recht op meerdere gewaarmerkte en door of namens opdrachtnemer ondertekende afschriften van de rapportage, tegen betaling per exemplaar, van 15% van de voor de opstelling van de rapportage gefactureerde som.
6. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan een afschrift van de rapportage voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze is opgesteld.

ARTIKEL 11: BEMIDDELING:
1.De opdracht tot bemiddeling wordt door de opdrachtnemer loyaal uitgevoerd. Opdrachtnemer zal tegen genot van courtage al datgene doen wat hij in het belang van de totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst noodzakelijk acht en de onderhandelingen namens de opdrachtgever voeren.
2. Zodra onderhandelingen hebben geleid tot een te bemiddelen overeenkomst, dan zal opdrachtnemer deze overeenkomst vastleggen in een contract. Tenzij partijen het contract direct hebben ondertekend, zal dit contract ter ondertekening worden gezonden aan de partijen genoemd in dat contract.
3. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever, of met diens instemming, kunnen wijzigingen worden aangebracht in het contract, waarna dit gewijzigde contract ter goedkeuring wederom zal worden gezonden aan de partijen genoemd in dat contract.
4. Indien opdrachtgever het contract, in al dan niet gewijzigde vorm, heeft aanvaard, danwel ingeval opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na verzending door opdrachtnemer van de laatstelijk opgestelde versie van dat contract, een verzoek tot wijziging daarvan heeft ontvangen, dan wordt het contract geacht de te bemiddelen overeenkomst gaaf en volledig te hebben weergegeven. Hiermee zal alsdan de te bemiddelen overeenkomst geacht worden tot stand te zijn gekomen en zal opdrachtgever de overeengekomen courtage aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.

ARTIKEL 12: COURTAGE EN ONKOSTEN BIJ BEMIDDELING:
1.De courtage strekt uitsluitend tot vergoeding van de inspanningen die de opdrachtnemer zich ten behoeve van de totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst getroost. Buiten de courtage vallen onkosten, waaronder mede begrepen; advertentiekosten, verschotten, kosten met betrekking tot de verzorging van documenten, alsmede een vergoeding voor alle bijkomende werkzaamheden voorzover deze de redelijke grenzen van de bemiddelingswerkzaamheden zoals bedoeld in het voorgaande artikel te boven gaan. Deze werkzaamheden zullen opdrachtgever alsdan apart in rekening worden gebracht volgens het door de opdrachtnemer gehanteerde basis-uur-tarief.
2. Onkosten zullen alleen met instemming van opdrachtgever worden gemaakt, tenzij het onkosten betreffen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk geacht moeten worden. Noodzakelijk zijn in ieder geval die onkosten, zonder welke de te bemiddelen overeenkomst niet tot stand zal kunnen komen.
3. De courtage is verschuldigd na de totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst, alsmede in de overige gevallen zoals in deze voorwaarden bepaald, op eerste verzoek van opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag onkosten tussentijds factureren.

ARTIKEL 13: VERSCHULDIGDHEID COURTAGE:
1. Door de enkele totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst, is opdrachtgever aan opdrachtnemer de overeengekomen courtage verschuldigd. De te bemiddelen overeenkomst, in de zin van artikel 1 van deze voorwaarden, wordt geacht door de bemiddeling van opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen, indien;
a- gedurende de looptijd van de opdracht, een overeenkomst met betrekking tot het object van bemiddeling tot stand komt, ongeacht of de totstandkoming van deze overeenkomst het resultaat is van de inspanning van opdrachtnemer;
b- binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht tot bemiddeling, ten aanzien van het object van bemiddeling een overeenkomst tot stand komt tussen opdrachtgever en een derde, die gedurende de looptijd van de opdracht direct of indirect met opdrachtnemer contact heeft gehad betreffende het object van bemiddeling;
c- langer dan 6 maanden na beëindiging van de opdracht een overeenkomst ten aanzien van het object van bemiddeling tot stand komt, waarvan de opdrachtnemer aantoont dat deze overeenkomst het resultaat is van zijn inspanningen gedurende de looptijd van de overeenkomst.
2. Indien opdrachtnemer de opdracht heeft beëindigd met de opstelling van een contract, dan zal het overeengekomen courtagepercentage berekend worden over de gerealiseerde (ver)koopsom. In alle overige gevallen zal het overeengekomen courtagepercentage berekend worden over de bij de bemiddelingsopdracht bepaalde prijs, of prijslimiet, afhankelijk van de opdracht, met aftrek in voorkomende gevallen van de wegens een tussentijdse beëindiging reeds eerder aan opdrachtnemer betaalde vergoeding voor zijn inspanningen.
3. Indien binnen 3 jaar na het totstandkomen van de te bemiddelen overeenkomst, een nieuwe overeenkomst met betrekking tot een ander of hetzelfde object tot stand komt, tussen de zelfde partijen als waartussen indertijd de te bemiddelen overeenkomst tot stand is gekomen, dan wordt ook deze nieuwe overeenkomst geacht door de bemiddeling van opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. Opdrachtgever is alsdan ook voor deze latere overeenkomst aan opdrachtnemer courtage verschuldigd, zulks naar de op het ogenblik van de totstandkoming van de latere overeenkomst geldende maatstaf, tenzij op gronden van redelijkheid en billijkheid een zodanig berekende courtage gematigd dient te worden.
4. Krachtens het voorgaande lid is geen courtage verschuldigd in geval een der daar genoemde partijen schriftelijk aan opdrachtnemer, voorafgaande aan de totstandkoming van de latere overeenkomst, een bemiddelingsopdracht heeft aangeboden en opdrachtnemer deze opdracht heeft geweigerd.

ARTIKEL 14: GARANTIES:
1.Opdrachtnemer staat er voor in, dat de opdracht onafhankelijk van de belangen van derden, naar eer en geweten en met de alle opdrachtnemer ter beschikking staande deskundigheid ten uitvoer zal worden gelegd.
2. Opdrachtnemer zal ook ten aanzien van opdrachtgever uiterste onafhankelijkheid betrachten ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer zal vermijden een opdracht aan te nemen, zowel van de opdrachtgever, als van derden, indien en voorzover vermoed kan worden dat er in de uitvoering van deze opdrachten een tegenstrijdigheid van belangen kan ontstaan. Zodra er desalniettemin enige kans op tegenstrijdigheid in belangen blijkt, zal opdrachtnemer onmiddellijk de uitvoering van de laatst aangenomen opdracht beëindigen en alsdan in overleg met de desbetreffende opdrachtgever zorgdragen voor een behoorlijke doorverwijzing naar een nieuwe onafhankelijke opdrachtnemer. De doorverwezen opdrachtgever zal alsdan op eerste verzoek alle onkosten van opdrachtnemer vergoeden, waaronder mede begrepen; advertentiekosten, verschotten, kosten met betrekking tot de verzorging van documenten, alsmede de inspanningen van opdrachtnemer voorzover opdrachtgever daarmee zal zijn gebaat, te berekenen volgens het door opdrachtnemer gehanteerde basis-uur-tarief.
4. Opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten van al hetgeen hem in het kader van de uitvoering van de opdracht ter kennis is gekomen, behoudens informatie opgenomen in de rapportage, alsmede die informatie die naar het oordeel van opdrachtnemer verstrekt moet worden in het belang van de uitvoering van de opdracht.
5. Uitdrukkelijk gegeven aanwijzingen door de opdrachtgever tot geheimhouding zullen door de opdrachtnemer worden gerespecteerd, voorzover deze aanwijzingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een behoorlijke uitvoering van de opdracht niet in de weg staan. Een aanwijzing gegeven in strijd met de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval geacht een behoorlijke uitvoering van de opdracht in de weg te staan.

ARTIKEL 15: RECLAMEREN:
1.Opdrachtgever heeft het recht om binnen 30 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, of bij deurwaardersexploot, te reclameren over omissies in de rapportage. Na ommekomst van deze termijn wordt zowel de opdracht, als de uitvoering en facturering van de opdracht geacht, geheel en onherroepelijk door opdrachtgever te zijn aanvaard.
2. Na aanvaarding door de opdrachtnemer van de reclame, zal de omissie in de rapportage binnen een termijn van 15 dagen na de aanvaarding, kosteloos worden hersteld. Indien voor het herstel de medewerking van opdrachtgever of een derde noodzakelijk is, dan vangt de termijn van 15 dagen pas aan, op het moment dat de voor het herstel benodigde medewerking door de betrokkenen zullen worden geëffectueerd.
3. Opdrachtnemer zal naar eigen deskundig inzicht de reclame herstellen.
4. Het doen van een reclame laat de volledige betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
5. Opdrachtnemer aanvaard uitdrukkelijke geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit, of verbandhoudend met de reclame of het herstel daarvan, behoudens opzet of grove schuld.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid jegens derden voor schade voortvloeiend uit, of verbandhoudend met de reclame of het herstel daarvan, behoudens opzet of grove schuld.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID:
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade, zowel ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht, als voortvloeiend uit de opdracht, behoudens opzet of grove schuld.
2. De bemiddeling, al dan niet met volmacht, geschiedt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld.
3. Behoudens het herstel van een reclame, zoals bepaald in deze voorwaarden, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit fouten, of uit nalatigheid van opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld.
4. Opdrachtnemer aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden door derden in opdracht, of op advies van opdrachtgever uitgevoerd.
5. Indien en voorzover desalniettemin aansprakelijkheid van opdrachtnemer moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid voor de volledige en samengestelde schade nimmer de hoogte van de door de verzekeringsmaatschappij uit te keren schadevergoeding te boven kunnen gaan. In geval het een niet verzekerde schade betreft, dan kan de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de samengestelde schade in ieder geval nimmer de hoogte van de aan opdrachtgever voor de opdracht gefactureerde som te boven gaan.

ARTIKEL 17: WIJZE VAN BETALING:
1. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening door opdrachtgever te worden voldaan.
2. Opdrachtnemer heeft te aller tijde het recht om te verlangen dat voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, volledige betaling geschiedt à contante.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande mededeling daartoe, alle werkzaamheden op te schorten voor de duur dat opdrachtgever in gebreke van betaling zal blijven.
4. Tot aan de dag der algehele voldoening, heeft opdrachtnemer een retentierecht op al hetgeen hij ter uitvoering van de opdracht onder zich heeft.
5. De beoordeling van het object kan onder geen enkele voorwaarden aanleiding zijn tot een vermindering van de gefactureerde som.

ARTIKEL 18: GEVOLGEN VAN WANBETALING:
1. Bij een niet volledige, of niet tijdige betaling van de gefactureerde som, zal opdrachtgever gehouden zijn over de nog openstaande som 3% rente per maand te vergoeden, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening.
2. Bij een niet volledige of niet tijdige betaling, zal opdrachtgever daarenboven gehouden zijn om aan opdrachtnemer voor elke verzonden herinnering, euro 17,50 (ex btw) aan herinneringskosten te betalen.
3. Ingeval opdrachtnemer de vordering ter incasso overdraagt aan een derde, dan zal opdrachtgever daarenboven incassokosten verschuldigd zijn van 15% van de gefactureerde som, met een minimum van euro 47,50 (ex btw). In geval rechtsmaatregelen noodzakelijk zijn, dan zal opdrachtgever daarenboven gehouden zijn de daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

ARTIKEL 19: BEWIJSRECHT:
1. Afwijkingen van de overeengekomen opdracht, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk aan de wederpartij zijn meegedeeld.
2. Indien in deze voorwaarden een schriftelijke mededeling wordt voorgeschreven, dan wordt deze mededeling geacht dan pas te zijn gedaan, indien deze limitatief geschiedt; per aangetekend schrijven, per schrijven met bericht van ontvangst, per deurwaardersexploot, alsmede ingeval een anderszins gedane mededeling door de wederpartij schriftelijk is bevestigd, of uit handelingen of stukken ondubbelzinnig blijkt dat een mededeling in ieder geval ter kennis van de wederpartij zal moeten zijn gekomen.
3. Zowel ten aanzien van de inhoud van de tussen partijen bestaande overeenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, als ten aanzien van de feitelijke uitvoering van de opdracht, alsmede ten aanzien van de volledige inhoud van de rapportage, is het oordeel van de opdrachtnemer van doorslaggevend belang, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 20: SLOTBEPALING:
1.Overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Uitsluitend de Rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen verbandhoudende met, of voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen partijen, behoudens consumenten in de zin van artikel 6:247 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

Diemen 03 oktober 2008